Yengeç Burcu ( Cancer ) 22 Haziran – 22 Temmuz

yengec1.gif

Yengeç ( Cancer )

22 Haziran – 22 Temmuz

Element: Su

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Siz sevgili Yengeler, biraz eli?kili bir yap?das?n?z, glmeyi seversiniz, mizah duygunuz gl, arkada? canl?s?, sempatik, yard?msever bir yolda?s?n?z: Sizi yzeysel olarak tan?yan biri, zaman zaman derin melankolik bir ruh haliyle ac? ekti?inizi d?nebilir. “Gkyzne sevinle hayk?ran veya lmne zlen” biri oldugunuz do?rudur. Bu zelliginizi, Ay’?n gizemli bir burcunda do?man?za borlusunuz. Yenge, insanl???n do?u?unun burcu say?l?r ve ya?amla lmn s?rlar?n? kendinde birle?tirir. Astrolojiden biraz anlayan biri, sorunlar?n?z? rahats?z edilmeden zmek iin gnden gne kendinizi toplumdan soyutlaman?za hayret eder. Tm Zodyak’taki hemen hemen en gizemli bur Yengetir. Kimsede bu kadar kar??tl?k bir arada bulunamaz: Sevin ve ac?, iyilik ve ktlk, melankoli ve. ta?k?nl?k. Yenge kendini bulamam?? biriyse, kapal? duygular?n? sevgiyle kar??t?r?r. Kendisine yneltilen her d?nceyi tart??mas?z kabullenir, k?sa zaman sonra bu kendisinin mi, yoksa ba?kas?n?n fikri miydi bilemez. Az itiraz etmeye al???r ve taraf olmamak iin kendini herkesten uzak tutar. Bu ynyle kt bir yolda?d?r. izilen bu portre asl?nda onun ok k?smi bir glgesidir. Yenge, Zodyak’?n drdnc burcudur ve Ay taraf?ndan ynetilir. Bu nedenle su grubundan say?l?r. Bu onun; hayat dolu bu maddeyle olan ili?kisir?i ok iyi a?klar. Bu burcun reme organlar? zerindeki hkmdarl??? yznden Yenge, genelde her ?eyi beslemek, bytmek ve korumak isteyen en insanc?l bur olarak tan?n?r. Yengein korumac?l???n?n her ?eyden nde gelmesi byle a?klanabilir. Bunun yan? s?ra en byk zelli?i, ruhsal olarak kendisiyle bar???k olmas?d?r. Bunu kazanmak, korumak ve kimsenin y?kmas?na izin vermemek iin her ?eyini ortaya koyar. Bir soruna ancak kendi varl???n? tehdit edecek ve hareketlerini k?s?tlayacak hale geldi?inde el atar. Ama hemen ne at?lmaz, tersine burcunun hayvan? gibi nce birka ad?m geriye gider, taktikler geli?tirir, gzne kestirir ve sonunda i?ini bitirmek iin ?im?ek gibi stne at?l?r. Beklenmeyen bir durumdan sak?nabilmek iin tm anlay?? ve dikkatini ona yneltir. Bu arada, abalar?n?n kendi yerini sa?lamla?t?rmak amac?na ynelik olup olmad??? her ne kadar Yengecin h?rsl? oldu?u sylenemese de d?nlebilir. Verdi?i szler ve yard?ma haz?rl???, Yengecin duygusall???yla olduka ilgilidir. Paran?n sokaktan bulunmad???n? kabul etse bile, kendisine bir ?eyler ifade eden insanlar ve ailesi iin her ?eyini feda etmeye daima istekli ve haz?rd?r. Di?er insanlar?n s?k?nt?lar? sizi zer, ama olaya mdahale etmeden nce ba?ka birinden yard?m gelip gelmeyece?ini ve yard?m?n trn ?renmeyi beklersiniz. E?er bu yard?m grnmezse, son da kika “kurtar?c?”s? olarak ortaya ?kar ve yard?mlar?n?z? sunars?n?z. Hep pasif olan ve her?eyin sonunu bekleyen bir yap?ya sahip olan Yengecin, i? dnyas?nda h?rsl? oldu?u sylenemez. Bozuk paray? bile doyum saglay?c? bir ?ey olarak grmek, gvenlik ihtiyac?ndan kaynaklan?r. Yengecin nadiren yapt??? dikkat ekici bir hareket insan? ?a??rt?r, o kendini arka planda tutarak sessiz ve derinden al???r. Yap?s?ndan dolay? Yenge bir ?eye ula?mak iin geceyi beklemez. Ama verdi?i kararlar nceden sezilemez. nceden ok iyi hesaplad??? cayd?r?c? hareketlerin fikrini de?i?tirmesine izin vermez. Btn Yengeler zel ya?amlar?nda oldu?u kadar, mesleki ya?amlar?nda da ok kayg?l?d?rlar. Biraz daha so?ukkanl?l?k, yararlar?na olurdu, nk bilindi?i gibi yeni pi?en yemek, so?umadan yenmez. Yengecin de?i?ken ruh hali, bir saatin dakikli?i gibi d?nlebilir, nk her etapta Ay’?n etkisi alt?ndad?r. Di?er yandan Yengeler, kendilerini koruyan kurallarla, kendilerinin veya ba?kalar?n?n deneyimlerinden seve seve faydalan?rlar. Bunun yan? s?ra duygusal bir varl?k olduklar?ndan duygular?n?n kendilerini ynetmesine izin verirler. rne?in, ilk kar??la?mada olumlu izlenim edindikleri insanlar hakk?nda kararlar? n? nadiren tekrar gzden geirmek zorunda kal?rlar. Duygular? ok kolay yaralan?r. Yanl?? bir kelime ile derinden sars?l?r ve yuvalar?na eki lirler. Hakl? ele?tirileri b?le ok zor kaldirabil?rler. Ona, dnyanin gereklerle ok az ya da hi ilgisi olmayan resmini izen gl fantazileri, onu hznl i. dnyas?n?n derinliklerine iter. S?k s?k, kendine gvenli bir s???nak kabul etti?i gemi?e dner. Aile anlay???n?n kkleri de burada yatar. Yenge erke?i de kad?n? da ok evcimendir. Ailelerini her ?eyden ok sever ve kendilerini bunun iin feda ederler. Di?er yandan Yenge, par lak mizah anlay??? ile toplumda hemen fark edilen biridir. Her ?eyden nce gsteri?li konu?mas?yla dinleyicileri etraf?na toplar. Genelde ilgi oda?? olmay? sever ve hayran olunmasa da kendisine sayg? gsterilmesini ister. Bu ihtiya btn hareketlerinin gerek nedenidir. Bir a??k olarak Yenge -kim tersini bekleyebilirdi?- duygulu, arzulu ve olduka tutkuludur. Her e?te ideal hayat arkada?ini arar, ama tabii ki hayal k?r?kl?klar?ndan kurtulamaz ve bunlar? daha sonra glkle unutabilir. Bu nedenle, kusursuz e? aray???ndan vazgemelidir. Kendinden emin hareketlerinize ra?men asl?nda kolay yaralanan bir insans?n?z.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>