İkizler Burcu ( Gemini ) 22 Mayıs – 21 Haziran

ikizler1.gif

İkizler ( Gemini )

22 Mayıs – 21 Haziran

Element: Hava

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  ?kizler, Zodyak’taki nc bur tur. Antik zamanlarda sizi Tanr?la r?n arabas? olarak nitelendiriyorlar d?; siz yaz ba?lang?c?n?n en gzel haberlerini getirirsiniz. Gne? bu burca, g?pta edilecek derecede zek vermi?tir. Size zel d?nlrse, ?kizler civa gibi yerin de duramaz. Hava grubunun zelliklerini ta??yan de?i?ken ve tahmin edilemeyen, sebats?z bir karakteri vard?r. Gne?in verdi?i, negatif etki yaratmayan kararl? bir zek sizi e? sizlik, canl?l?k ve sa?lam bir karaktere gtrr. Bir ?kizler ocu?unu yeti?tirmek aile iin ok zordur, nk onu ideal bir ?ekilde geli?tirmek iin s?n?rs?z bir zgrlk vermek gerekir. Bel ki bu, onun doymak bilmez istekleri ni kar??layabilir. Ama yine de bunlara de?er. lkizler, kar??s?ndakini ikna etmeyi becerir ve her ?eyi formle etmeyi bilir.

  ?kizler, kad?n?n? veya erke?ini, risk rzgrlar? esen, gizemli ve yeni liklerin ya?anabildi?i her yerde bula bilirsiniz. Beceriye dayanan h?zdan zevk duyarlar. Sporu severler ve iyi sporcudurlar. Bu becerikli tip, zel likle kaya??, dalmay?, ata binmeyi, su kaya??n? ve para?tle atlamay?, yani k?sacas? ani tepkilere ihtiya duyan her ?eyi sever. Golf onlar iin biraz fazla yava?t?r, ama tenis, onlar? h?zl? arabalar gibi ?ld?rt?r. zellikle pilot lisans? olanlar?, bu burta do?an ve Merkr taraf?ndan ynetilen insanlarda grrsnz, tehlikeyle e?lenmeyi severler.

  ?ki ya da ?eyi bir arada yapmak ?kizlere zor gelmez, tam tersi ne bu hayat prensipleridir. Ki?ilikleri ve ya?am tarzlar? onlar?n tek ifadesidir, ama ayn? zamanda cazibeli, liderlik yetene?ine sahip, ne?eli, gayretlerini endi?eli ve sorunlu olduklar?nda bile kaybetmeyen, iyimser insanlard?r.

  Hareketleriniz ve konu?malar?n?z da ok drst oldu?unuz sylenemese de her durumda a?k ve tarafs?zs?n?z. Fikrinizi de?i?tirmeye haz?rs?n?z. Size gre iten pazarl?kl? hareketler, fikirlerinizi gerekle?tirme alan?n?z? daraltan, anla??lmaz hareketlerdir. Sonular, sizin iin her zaman can s?k?nt?s?yla ba?lant?l?d?r.

  Do?al olarak genelde ilgi oda??s?n?zd?r ve yan?n?zda kendini ok iyi hisseden, entelektel insanlarla

  dostluk kurars?n?z. Fazla gr?memeye al??t???n?z daha az ilgin ve dokunakl? insanlar, hemen alaylar?n?z?n hedefi olabilirler. Her zaman gncel olaylardan haberdar oldu?unuz iin, her yerde konu?maya kat?labilir ve konu?ulan konu hakk?nda bir otorite oldu?unuzu hissettirebilirsiniz. Burada i?lek zekn?z sayesinde, her ?eyi hemen anlama, analiz etme ve ona mhrnz basma konusunda ok ba?ar?l?s?n?z.Fikrinizi bir anda de?i?tirip yeni bir duruma ayak uydurabilirsiniz. Burada burcunuzun sembol olan ift karekter kendini gsterir; siz insan ?eklinde bir bukalemun ve bayra??n? rzgra b?rakan bir insans?n?z. Bunun yan? s?ra, birisine bekledi?ini ya da istedi?ini vermek ho?unuza gider. E?er insanlar masallar? gereklere ye?liyorlarsa, istediklerini verirsiniz ve bunu ok ikna edici bir tarzda yapars?n?z. Gerek yznz kimsenin ke?fetmesine izin vermezsiniz.

  Keskin zekn?za ve ak?ll? d?ncelerinize ra?men asl?nda iflah olmaz bir romantik, idealist ve hayalcisiniz dir. Fantazileriniz sizi en byk speklasyonlara bile inand?r?r. Btn. iyimserli?inizle hayallerinizi gerekle?tirmek iin maceralara dalars?n?z ve gereklerin sizi bile ?a??rtabilece?ini grrsnz. Yksekten uu?lar?n?z?n genelde d??le sonulanmamas? iin, keskin zek ve yarat?c?l???n?z? gereki plan ve faaliyetlere gre dengeleyip geli?tirmeniz ok nemlidir. ?kizler, tkenmek bilmeyen ?renme h?rslar?n?, ok ynl yetenek ve ilgilerini, zaman?n?, devaml? yeni bir ?ey deneme tutkusuyla israf etmeye e?ilimlidir. Akl?n?n klesi de?il efendisi olmay? ?renmelidir.

  Sanatta oldu?u kadar gnlk pratik i?lere de yeteneklidir. E?itiminiz s?ras?nda bile ?kizler do?an?z, meraklar?n?z? ve sab?rs?zl???n?z? kesin ya da belli s?n?rlarda tutman?z? zorla?t?r?r. Birok ?kizler, kendilerini en de?i?ik bilimlerde dener. ?renme al???n?z, size srekli olarak, yeniliklerin ve de?i?imlerin zlemini ektirebilir. Byk planlar?n?z? gerekle?tirmek iin, ilginizi gerek ve do?ru ?eylere yneltin, nk sadece o zaman gerekten istedi?iniz ?eye ula??rs?n?z.

  ?kizler kolay kolay bir ?d, hakl? bir hkm veya iyi teklifleri kabul edemez. Byk bir beceriyle hareketini mazur gsterir ve bylece her tart??may? sndrr. Bu yanar dner, enerji dolu ?kizlerin i ve duygusal ya?am? acaba nas?ld?r? Her yaln?zl??? ve ac?y? hisseder mi? Tabii ki. Hatta o?u ki?iden de fazla umutsuz ve zgn olur. Bu ruh halini alkol ve ilalarla yenmeye al???r. Depresyonlar? da onun her ruh hali gibi h?zla geip gider. Yine de gl bir ki?ili?e sahiptir, cesaretinin k?r?ld???n? ve zor yendi?i zntsn kimseye hissettirmez. ift ynl ki?ili?i onu tekrar ok ynl ilgi ve isteklerinin heyecanl? dnyas?na ynlendirecektir. ?inizden gelen sesi dinlemelisiniz. Do?ru yolu ancak byle bulabilirsiniz. Keskin zekn?z alt?ndaki “gizli” kalbinizi ke?fetmek iin gl bir etkiye ihtiyac?n?z vard?r. Burada da yine, hissetti?inizin gerek a?k m?, yoksa sadece dudak tan???kl???m? m? oldu?unu hemen anlars?n?z. Gerek olmayan a?klara duydu?unuz tepki yznden duygusuz ve so?uk grnebilirsiniz. ?a?k?nl?klar?n etkisinden hemen kurtulursunuz. Mant?kl? bir durumun mant?kl? ispat?n? hemen kabullenmedi?iniz ve bu durum zerinde uzun sre durmad???n?z iin sizi seven insanlar? hayal k?r?kl???na u?rat?rs?n?z. ?iddetli de?i?iklik iste?iniz, genelde ba?kalar?na zor durumlar ya?at?r.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>