Boğa Burcu ( Taurus ) 21 Nisan – 21 Mayıs

boga1.gif

Boğa ( Taurus )

21 Nisan – 21 Mayıs

Element: Toprak

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Bo?a, varl???yla dnyaya renk ve zenginlik katan, umudun burcudur. Bo?as?z bir burlar emberi d?nlemez.

  Sab?rl?, sorumluluk sahibi Bo?a, burlar iinde en insanc?l ve s?cak kanl? olan?d?r. Do?a ona btn insanc?l davran??lar? bah?etmi?tir. Bo?a insan? ruhsal varl???na oldu?u kadar maddesel varl???na da ba?l?d?r. Bur, a?k?n y?ld?z? olan Vens taraf?ndan ynetilir: Gezegenin etkisi, onun sanatsal ba?ar?lar?ndan ok, sanat eserlerinin hem maddi hem manevi de?erlerini tahmin ve takdir edebilme gcnde grlr. Sanatla sadece manevi olarak ilgilenmekle kalmaz, herhangi bir sanat eserini kendi koleksiyonunda grmekten de byk zevk al?r. Do?ay? seversiniz; bo? zamanlar?n?z? bal?k avlayarak veya dola?arak geirirsiniz. Bu sizin do?aya ve topra?a ba?l?l???n?z? gsterir.

  Bu yzden ani de?i?ikliklerin meslek ve zel ya?am?n?zda dengenizi bozmas? ?a??rt?c? de?ildir. Yer de?i?tirdikten sonra kendinizi yeniden huzurlu hissetmeniz uzun zaman al?r. Kendinizi her ?eyin sonsuza kadar srece?ine inand?r?rs?n?z. Bunun sebebi ise gven ve dayan??ma iste?inizdir. Size gre bunlar her de?i?imde tehdit alt?ndad?r. Siz bir sab?r, istikrar ve dayan?kl?l?k rne?isiniz. Ba?kalar? bir ?eyden uar gibi kaarken, siz dayan?rs?n?z ve ellerinizdekileri koruyup saklars?n?z. Et raf?n?zdaki her ?ey tuz buz olsa bile, siz onlar? toplay?p tekrar bir araya getirebilecek yap?da bir insans?n?z. Di?er yandan da d?? evreye ok zor uyum sa?larsan?z ve bundan dolay? kurallar? kesin olan i?leri seersiniz. Ama bu, e?itli te?ebbslerde bulunmayaca??n?z anlam?na gelmez. Kritik durumlarda cesaretini ilk kaybeden kesinlikle. siz olmazs?n?z. Koruma igdnzn gl oldu?u a?i krd?r.

  Byle durumlarda varl???n?z? ve mal?n?za korumak iin al???lmad?k lde g ve irade gsterebilirsiniz.

  Bo?a insan?, mant???ndan ok duyg??lar? taraf?ndan ynetilir. Bu nedenle, tahminen okulda “ezber dersleri”nde di?erlerine yeti?mek iin zorluk ekmi?tiniz. Byk ba?ar?lar?, sadece kendinizi bir ?eye duygusal olarak ba?l? hissetti?inizde kazan?rs?n?z. Bu duygu eksik olursa konuya olan ilginiz de hemen da??l?r. ocukluktan itibaren sevgi ve a??r? ilgiye ihtiyac?n?z vard?r. Bu yeti?kin oldu?unuz zaman bile bast?ra mad???n?z bir igddr. Bu, kar?? cinse. olan ba?l?l???n?z iin de geerlidir. Onlar sizi eker, ama yine de ilk ad?m? atan genelde siz olmazs?n?z. Kendinizi hareketli bir d?? dnyaya b?rak?rs?n?z. Bu da sizi o?unlukla istenen ba?ar?ya gtrr. Ara s?ra arkada?lar?n?z? beklenmedik ataklarla ?a??rtman?z, ?imdiye kadar sylenenlerin bir inkr? de?ildir. Bu sadece duygular?n?z incindi?inde geerli olur. O zaman hayvanlar alemindeki akrabalar?n?z gibi ?iddetle hcuma geebilirsiniz. Do?rusu, kontrolnz kaybedip adeta yolunuza ?kan her ?eye toslayacak hale gelmeniz; uzun bir zaman al?r. Bundan zarar grmek istemeyen ki?iler, bu konuda uyar?lmal?d?r. Bo?a insan?n?n krizleri korkun olabilir ve bunun sonular?n? hi d?nmez. Byle durumlarda sakin kalmay? becermesinin tek sebebi dikkafal?l???d?r. nk damar?na bas?p, sinirlendirmek uzun zaman al?r.

  Bo?a, genelde sabit fikirlileri temsil eder ve hayat? de?i?mez bir siyah beyaz resim gibi grr. Ayn? zaman da yak?n evresindeki insanlarla birlikteyken anla?maya daha yatk?nd?r. Siyah ve beyaz?n yan? s?ra gri tonlar?nda oldu?unu grmeye al??mal?s?n?z. E?er ara s?ra pes etmeyi ?renirseniz, hayat?n?z kolayla?acakt?r.

  Bunun yan?nda dayan?kl?l?k ve sabr?n?z, ba?ar?n?z?n temelidir. “De vaml? akan damlalar ta?? deler” ata sznde oldu?u gibi, ba?ar?l? olman?z, ykselmenizin anl?k olmamas?na ba?l?d?r. Finansal kararlarda ok dikkatlisinizdir ve her riski nceden hesaplars?n?z. Sizi sevmeyen biri, size cimri bile diyebilir. Bunun sebebi hayat?n her dneminde, biriktirdiklerinizle ayakta kalmay? istemenizdir. Bo?a erke?i, manevi olan her ?eye ba?l? olmas?na ra?men, bir kad?n?n btn entellektel yan?n? ortaya koymas?na ok da de?er vermez. Bu durumda kad?n erke?in kay?ts?zl???n? ifade eden so?uk bak??lara maruz kal?r. Bu noktada, Bo?a kad?n? da Bo?a erke?ine ok benzer. Ak?ll? insanlarla sohbet etmeyi sevmesine ra?men, filozofu oynayan bir adam?n Bo?a kad?n? kar??s?nda hi ?ans? yoktur. Kad?n ya da erkek olsun bir Bo?a btn insanlara, istediklerini yapma hakk? tan?r, kar??s?ndaki insan?n bir serseri, bilim adam? veya p olmas? farketmez.

  Kendisine de kendini ortaya koyma hakk? tan?r ve ok belirgin olan e?itlik anlay??? sayesinde di?erlerine de bu hakk? verir. Bu bazen garip tiplerle arkada? olman?za yol aar. Beraber olmaya katlanamad???n?z ki?iye bunu hissettirir ve onu aran?za almazs?n?z. Buradan da drst yap?n?z anla??labilir. Bo?alar fiziksel olarak ok ekicidirler ve do?an?n bu hediyesinin bilincindedirler. Bak?ml? grnmeye byk nem verirsiniz. Sizin iin kendinize bakmak ok anlaml? bir i?tir. Anlaml?l?k ve anlaml? ifade, size ba?kalar?ndan daha ok ?ey ifade eder. Kendinizi gstermek iin yapt???n?z hareketlerin hepsi evrenizin en ok da onlar? k?skand?rarak dikkatini ekmek iindir ve bunu genelde ba?ar?rs?n?z. Syledi?imiz gibi Bo?a, Vens taraf?ndan ynetilir. zlem ve duygu yo?unlu?uyla ok s?k? ili?kili olan Ay’?n etkisi alt?ndad?r. Duygular?n?z? ifade etmek size zor gelse de zlem ve hislerin tad?n? ?karmay? istersiniz.

  Kesinlikle konu?kan, ok sesli ve d?ncelerini a?ka belirten iyi bir dinleyicisiniz. Bo?a insanlar?n?n ya?am boyu sava?acaklar? bir e?ilimleri vard?r; zevkle ve ok fazla yerler, bu yzden de fazla kilolar?na kar?? devaml? bir sava? iindedirler. stne stlk zaten iri bir vcut yap?lar? vard?r. Baz?lar?, bir bira reklam?n? seyrederken bile kilo ald?klar?n? sylerler. E?er dnyevi lezzetlerden, di?er lmllere gre daha fazla zevk al?yorsa, bunda Bo?a insan?n?n ne suu olabilir ki?
  Bo?a insanlar?, inisiyatifi ele almazlar. Onlara gre, nemli bir karar?, getirece?i yarar ve zararlar? d?nerek ya da lp bierek sakin bir ?ekilde vermek daha iyidir. Karar? veren Bo?a harekete geer. Art?k onu durdurmak mmkn de?ildir.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>