Aslan Burcu ( Leo ) 3 Temmuz – 23 Ağustos

aslan1.gif

Aslan ( Leo )

3 Temmuz – 23 Ağustos

Element: Ateş

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Aslan, ki?ili?inde canl?l???, ya?am gcn, ihtiras?, yi?itli?i ve asaleti temsil eder. Yry?, canl? hareketleri, s?cakl???, sa?lam ve sakin grn? ile tan?n?r. Asla kendisinden ?pheye d?rmeyecek gl bir yap?ya sahiptir ve son derece s?cak kalplidir. Do?all???, neredeyse ocuksu cazibesi ve gzlerinde par?ldayan ya?am sevinci, biroklar?nda reddedilemez etki b?rakan bir ekim gcne dn?r. Byle sekin yeteneklere sahip bir ba?ka bur yoktur. Asalet, cesaret, do?ru szllk, azim, sevme yetene?i, byklk, iyilik, gerekten krallara gre bir ki?ilikte birle?ebilir. Bunun yan?nda, kibir, gurur, hakimiyet h?rs?, kstahl?k, kendini be?enmi?li?i de vard?r ve e?er bu kt huylar? artarsa, ekilmez, bencil bir krala dn?ebilir. Kesin olan ?ey, bu zelliklerin ve burada say?lamayacak e?itim, arkada? etkisi ve sosyal evre gibi faktrlerin de?i?ik ki?iliklere yol aabilece?idir. ?deal durumlarda drst, s?cak kalpli, geni? ve iyi insanlarla kar??la?abilir.

  ?a??rt?c? olan Aslan insanlar?n?n byk problemleri zerken bile, sakinliklerini abuk kaybetmeleridir. Kendilerine verdikleri de?ere ba?l? olan ve her problemi zmelerine yarayan gl azim, onlar? g?pta edilecek derecede ho? gsterir. Canl?lar? anlama ve dikkatlerini her ?eyin zne yneltme yetenekleri vard?r. Bu zelli?i onu korkulan bir ele?tirmen yapar. Gzne batan her ?eyi ac? alaylar, yaralay?c? szler ve en iyi durumda k?r?c? bir imayla ac?mas?zca ele?tirecektir.

  Ele?tirileriyle bir insan? k?r?p k?rmad??? onun iin nemsizdir. Ba?ka bir fikrin do?rulu?unu kabul etmemekte direnir. Onun kararlar? “hatas?zd?r.”

  Genellikle do?ru olan ?tlerini severek payla??r birisinin bunu isteyip istemedi?i nemsizdir. Tamamen iyi yreklilikle buna te?ebbs eder, ama bazen bu ?tler, baz?lar?na fazla gelebilir ve bu ynyle sevilmeyebilir. Aslan?n yap?s? herkese ho? gelmez.

  Ayr?ca hakimiyet h?rs?, ilk bak??ta anla??lmasayd? gizli kalabilirdi. Aslan ba?ka trl yapamaz. Her ?eye ve herkese hkmetmelidir. Bu da onunla ili?kiyi zorla?t?r?r. te yandan ok duygusald?r. E?er birisi ondan ?phelenmeye veya yeteneklerini s?namaya kalkarsa, hemen yak?c? cevaplar?na maruz kal?r. Bu tr bir yakla??m onu ok derinden yaralayacak ve tepkisi herkesi ?a??rtacak kadar sert olacakt?r. Ama mitsizli?i uzun srmez, nk temel yap?s? iyimserdir. Ya?ama sevinci yzeye ?kar.

  Sevdi?i ve kendisini seven sad?k insan? ortada b?rakmaz. Drsttr, e?ilimlerini bilen birisi, ona gvene bilir. Kendini feda etme derecesine varabilen iyi kalplili?i, verdi?i szlerden anla??labilir.

  ?nsanlar? tan?ma konusunda pek iyi de?ildir. Saf, ocuksu olabilir. Kt niyetli insanlar taraf?ndan kullan?lma veya aldat?lma tehlikesi iindedir. Yalanc?lar ve sahtekr i?adamlar? iin, o iyi bir kurband?r, onun iyi ?hretini ve gvenilir ki?ili?ini kullanarak herhangi bir kirli i?e onu bula?t?rmak isteyebilirler. Aslan insanlar? “hayat?n? sanat gibi ya?ayanlara” hayrand?rlar. Ama sanatla basitli?i birbirinden ay?rt edemezler. Onlara uymayan ?eyleri taklit etmeye al???rlar. Bu yzden ciddi sorunlarla kar??la?abilirler. Aslan insan?, esprili, giri?ken ve konu?kan bir dosttur. ?ehrin gizli ama sekin yerlerini bilir ve en iyi yeme?in nerede yenilebilece?i, en ilgin insanlar?n nerelere gitti?i gibi konulardan haberdard?r. .Onu sanat olaylar?nda, antika dkkanlar?nda ve bit pazarlar?nda grebilirsiniz, buralar? iyi koku alan burnuyla bulur. Gl ki?isel cazibesi ve do?al ocukulu?u

  yeni insanlarla tan??mas?n? kolayla?t?r?r. ?nsanlar onun dostlu?unu ararlar. Bir Aslanla arkada? olmak herkes iin kazant?r. ?yimser canl?l???, etraf?na da bir ferahl?k yayar. Huzuru, kendine gveni ve gcnden kaynaklan?r.

  Sakinlik kayna?? olan kendine gveni, bazen kendine fazla de?er verme ve kibire dn?ebilir. Bunun iin onu ciddiye alan ve ele?tirme cesareti olan arkada?lar, semesi nerilir. Kibrinin ve gururunun tehlikeli s?n?rlar?n? a?may? biliyorsan?z, uzun tart??malardan sonra yan?na yakla?abilirsiniz. O zaman mant?kl? biri olabilir.

  H?rs?na ba?l? olan bitmek bilmez enerjisi, i?te ve zel hayattaki ba?ar?s?n?n temelidir. Bir ?eyi ele al?? biimi, yap?la?m?? yetenekleriyle birle?erek, ona do?u?tan gelen bir lider ki?ili?i verir. Aslan insanlar? gerekirse inisiyatifi ele al?rlar. Dizginler ondayken, hibir ?ey kt gitmez. Onun iin sorumluluk ta??mak bir zahmet de?ildir ve “her ?ey iyi gitmeli” fikri, en zor durumlar? bile kolayca halletmesini sa?lar. Ayr?ca olaylar? bytmeyi severler, ne zor bir i?le u?ra?t?klar?n? gsterip hedefledikleri ilgi ve takdiri toplamak isterler.

  Birisi ona yard?m teklifinde bulunursa, gururu yznden reddedecektir. Byle bir olay onun iin yerin dibine gemek gibidir.

  Aslan insanlar?, genellikle ok aktif ve dinamiktir. Fakat avare ve tembel bir ?ekilde vakit geirmeyi de onlardan iyi kimse beceremez. Uzun uzun “keyifli tembellik” yapmalar? olas?d?r.

  Hassas ve gururlu ruhlar?n? iyile?tirmek iin gerekirse hile yapabilirler.

  Aslan burcu gcn ve motivasyonunu fikirlerinden al?r. Bir ?eyden tam emin de?ilse veya kendinden ?phe ediyorsa, iindeki itici g eksik demektir.

  Aslan insanlar?, aile kurmaya karar verirlerse, drst, iyi kalpli ve sevgi dolu bir koca ve ebeveyn olurlar. Yine de devaml? hakl? olma iddias?na ve hakimiyet h?rs?na e?ilimlidirler. ?? hayat?nda durumlar? o kadar iyi de?ilse ve sosyal itibar sorunlar? varsa, drt duvar iinde gerek bir despot olabilirler. Ama bu istisnad?r. Aile yeleri; zellikle ocuklar, hangi yoldan onun kalbine ula?abileceklerini hemen ?renirler. ?lgi oda?? olup e?ilimlerinden emin olundu?u ve ?tleri dinlendi?i srece, ok uyumludurlar.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>