Başak Burcu ( Virgo ) 24 Ağustos – 22 Eylül

basak1.gif

Başak ( Virgo )

24 Ağustos – 22 Eylül

Element: Toprak

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Kendinizi mzede gibi hissetti?iniz bir evdeyseniz ve orada kalemler yaz? masas?n?n kenar?na paralel yerle?tirilip, kitaplar byklk s?ras?na gre dizilmi?se ve ortam desintan kokuyorsa, hi ?phe yok ki evin sahibi Ba?ak burcunda do?mu?tur. Akl?n gezegeni Merkr taraf?ndan ynetilen Ba?a??, d?? evresi ve ruhsal durumundaki karma?a kadar rahats?z eden bir ?ey yoktur. ,Zodyak’ ?n alt?nca burcu olan Ba?a??n en nemli zelli?i ak?ll? olmas? ve do?ruyu yanl??tan ay?rabilme yetene?inin olmas?d?r. Bu burta do?anlar dikkatlidirler, lp bierler, d?nrler, kar??la?t?r?rlar ve ondan sonra karar verirler. Her ?eyi dikkatli bir ?ekilde analiz ettikleri iin, uygun olmayan ?eyleri hemen anlay?p, onu en h?zl? bir ?ekilde “dzeltmeye” al???rlar. Szn etti?imiz bu zellikler, Ba?a?? titizlik delisi gibi gsterebilir. Di?er yandan Ba?ak insanlar?na, drstlk ve samimiyete dayal? byk zen gstermek gerekir.

  Ba?a??n ayaklar? s?ms?k? yere basar zaten onu etkileyen madde toprakt?r. Zodyak’ ?n problemli yeleri, zellikle birine dayanma ihtiyac? duyan Yenge iin, Ba?ak huzur ve gven kayna??d?r. Baz? insanlar?n akl?n? ba??ndan alan ve ak?lca hareketlerin imkns?z oldu?u d?nlen durumlar, Ba?a?? ?a?k?na evirmez. Verilmesi gereken kararlar?, bilgisayar kadar gvenilir ve do?ru verebilir. Doktorluk veya hem?irelik gibi abuk ve do?ru karar vermenin bir insan?n ya?aman? kurtard??? mesleklerde bu burtan insanlar?n bulunmas?na ?a??rmamak gerekir. Ba?ak, devaml? m?zm?zlanan m?terilerin say?s?z ?ikyetleriyle u?ra?mas? gereken bir otel mdr olarak da sakinli?ini korur ve gerekeni yapar.

  Buraya kadar sylediklerimizi bir sonuca ba?larsak; Ba?ak, karma??k olmayan ve belki biraz tek ynl bir bur gibi gzkyor. Farkl? bir ruh sal yn yok gibidir. Ama pe?in hkmlerden ka?n?n. nk Ba?ak burcunun tm karakterini henz ele almad?k. Merkr’n ocuklar? olan Ba?aklar, ok “ak?ll?”d?rlar, asla s?radan veya so?uk de?ildirler. Duygusal anlarda nadiren tepk gstermeleri onlar?n duygusuz olduklar?n? gstermez. ok duygulu ve ?efkatlidirler ama sevdikleri insanlara yeterli ilgiyi gstermezler. Ba?ak insanlar? zay?f noktalar?n? tmyle bildikleri iin kendinden ?phe etmeye meyillidirler. Ama ?pheleri, varl?klar?n?n manevi temelini sarsacak kadar ileri gitmez. Bunun iin toprak unsuruna kk salm??cas?na ba?l?d?rlar. Ba?aklar bu dnyada yer edinme konusun da kendilerinden ?phe ederler. Bundan dolay? daha nceden yapt?klar?n? koruma ve gvensizliklerini giderme abalar? vard?r. Ba?aklar?n kutsal kitab? takvimleridir. Buna en nemsiz anlar? bile i?aretleyeceklerdir. Ama kader planlanamad??? iin bu dnyada en uyan?k Ba?a??n bile tahmin edemeyece?i ?eyler olur. Bir kaos iine d?me korkusu yznden baz? Ba?aklar a??r? hareketlere e?ilimlidirler. Hayat planlar?n? yle abart?rlar ki her co?ku ve heyecan daha do?madan yok edilir. Etraflar?na koruyucu bir duvar rerler ve sonra da hapisteymi? gibi ya?ad?klar?ndan ?ikyet ederler.

  Ba?aklar?n gze arpan ba?ka bir zelli?i de kendilerine ok dikkat etmeleridir. Bu, ba?ka burlar?n sinirine dokunabilir, rne?in Ba?a??n yatak odas?ndaki byk aynan?n nn de sivilce ve deri bozukluklar? ile u?ra?malar? gibi… Ba?ak erkekleri iin sa dklmesi en byk talihsizliktir. Her sabah ?akaklar?ndaki bo?lu?un byyp bymedi?ini kontrol ederler.

  A??r? dikkatlilik, Ba?aklarda sadece d?? grn?te kalmaz. Bu burcun yeleri i dnyalar?n? da ac?mas?zca incelerler. Kendilerinin ve di?erlerinin zay?f noktalar?n? grrler. Ba?ak taraf?ndan yap?lacak bir ele?tiri, kar?? taraf iin ac? verici olabilir. Ama bunun iinde bir para gereklik de her zaman vard?r.

  Ba?aklar, byk iddialar ve gerekler aras?ndaki eli?kiyi hemen fark ederler. Bu yzden gerekten sakin ve keyifli oldu?u anlar ok nadirdir. O her olay? ok ciddiye al?r. Ufak bir alay, kaba bir sz kar??s?n da Ba?ak k?esine ekilir ve grnmez olur. Ba?kalar?n? cesaretlendirdi?i konular? kendisi yapamaz. Alayl? szleri yanl?? anlar. Zay?f noktalar?na ra?men Ba?a??n ll ve gvenilir bir karakteri vard?r. Bu arada sakin grn?nn alt?nda bast?r?lm?? olan ku?ku ve gvensizlik, bir gn patlayabilir. Bir rnek vermek gerekirse: Bu, t?pk? yzy?llarca durulan bir volkan gibidir, volkan bir gn hi belirti gstermeden patlar ve par?lt?l? ate?iyle evresindeki her ?eyi felakete srkler. Ba?aklar patlad?klar?nda, astroloji “vah?i Ba?aklar”dan bahseder. Yan?ndakilere 180 derecelik dn?leri kavramak zor gelir, nk bu burcun karakteri ne tamamen z?t durumdad?rlar. Sadece Ba?ak ift karakterli de?ildir, ?kizler, Yay, Bal?k gibi burlar da yledir. Bir ?t: Ba?ak kontroln kaybederse, onu kendi haline b?rak?n. Byle de?i?imler “vah?i Ba?ak”ta tam bir f?rt?na etkisi yarat?r. Yine de bu durum, Ba?ak insanlar?n?n her endi?e ve sorunu ilerine atmalar? ve sonradan de?i?ik “psikomatik” hastal?klardan ac? ekmelerinden iyidir. Ba?ak, fiziksel sebeplerden ok, duygusal sebeplerden olu?an hastal?klara kar?? zellikle duyarl?d?r. Ancak ba?ka insanlara yard?m edebiliyorsa kendi ac?lar?n? “unutur”. Ba?kalar?n?n sorunlar?n? zerken kendi problemlerinin stesinden gelir. Yard?m i?lerindeki grevlilerin o?unun Ba?ak burcun dan olmalar? bu nedenledir.

  Sorunlu zelliklerden sz a?lm??ken, Ba?aklar haylazl?k etmeyi severler. ?nsanl???n geri kalan?ndan farkl? olduklar?n? d?ndkleri iin korkun zppe olabilirler. “Gsz” bulduklar? insanlar?n sorunlar?na burunlar?n? sokarlar. E?er ki?ili?inin vah?i ve a??r? titiz yanlar?n? gz ard? edersek Ba?aklar gvenilir, al??kan, dikkatli, ak?ll? ve temelci insanlard?r. Aileleri ve dostlar?yla yak?ndan ilgilenirler. Yan?na yakla??lmas? kolay insanlard?r. Bir sanat ele?tirmeni olarak, zevkleri ve kaliteyi fark etme yetenekleri vard?r. Bu onlar? sanat eseri ve antika kolleksiyonculu?unun ustas? yapar, zellikle de bu pahal? hobiyi olas? k?lacak bir i?leri varsa. E?yalar? dik katli kullanmay? bilirler, onlara bir ?eyi dn verirseniz, ayn? ?ekilde geri alaca??n?zdan emin olabilirsiniz. Bunun d???nda; onlar? yneten ak?lc? Merkr, bir bardak ?arapla ak?r keyif olmalar?n? sa?lar. O zaman biraz kat? olan Ba?aklardan, kendileriyle bile dalga geebilen esprili hikyeciler ?kar.

  Son olarak, zellikle ya?l? Ba?ak insanlar?n? ilgilendiren bir konuya de?inmeliyiz. Ba?aklar dzenli ya?am anlay??lar?ndan dolay? uzun y?llar ya?arlar. Yaln?z kalmay? tercih ederler. Ba?ak insanlar? genken bile parti ?lg?n? de?ildirler. Arka planda olmay? severler, sadece sayg? de?er ba?ar?larla gze batmay? isterler. Kendilerine ihtiya duyuldu?unu bilmek, i? ve aile ya?amlar?na anlam katar. ocuklar? evden ayr?l?p hayat arkada?lar?na kaybettiklerin de yaln?zla??rlar. Her ?eye ra?men Ba?ak insanlar?n?n birok kltrel ilgi alanlar? vard?r, okurlar, mzik dinlerler, ok ya?lanmam??larsa tiyatroya veya konsere giderler. Kitap ve mzik onlar iin ok nemli olmas?na ra?men, insan ili?kileri ve s?cakl???n?n yerini dolduramazlar.

  zellikle Ba?ak insanlar? ya?lan?nca sabit fikirli ve hareketsiz olurlar. Genler bundan korkmamal? ve bu muhafazakr grn?n alt?nda sadece gvensizli?in yatt???na d?nmelidirler. “Ya?l?lar”‘ ?n ne dedi?ini dinlemeliler. Ba?ak erkeklerinn hikyeleri zellikle ho?tur, nk e?siz bir haf?zalar? vard?r.

  Bir Yorum - “Başak Burcu ( Virgo ) 24 Ağustos – 22 Eylül”

  1. bence basakla ilgili çooook doğru düşünüyosunuz çünkü ben basak burcuyum ve evin kitaplığını falan ben dösüyorum sayfa kalınlığına göre ve çok eyleniyorum evet basak burcu çok titizdir bunada ktılıyorum biz basakların özellikleri çok güzelşdir hele düşüncelerimiz harikadır ve bu sebeple hayal gücümüzde iidir böyle düşünmeye devam edin ve basakla ilgli büssürü güzel özellik daha yazın zaten kötü özellik yazamassınız çünkü bizim kötü özelliğimiz yoktur bye harika bi site olmuş…

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>