Terazi Burcu ( Libra ) 23 Eylül – 23 Ekim

terazi1.gif

Terazi ( Libra )

23 Eylül – 23 Ekim

Element: Hava

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Terazi burcunun, dengeli insanlar? temsil etmedi?ine kim inan?r? Ayn? zamanda bunun terside do?rudur. ?ki kefesi olan teraziyi gz nne getirdi?imizde bu burta do?anlar?n yap?s?n? tam olarak anlayabiliriz. T?pk? bir hukukunun ba?l? gzlerle iki terazi kefesini dengeye getirmeye al??mas? gibi, Terazi insan? da sezgisel olarak adalet iin abalar. Bir eli?kiden kurtulup di?erine d?mesi, terazi prensibini temsil eder: Denge, ancak kefelerin sal?nmas? durdu?unda olu?ur. Astroloji, onlar?n karma?a ve eli?ki dolu yap?lar?n?, Zodyak?ta terazi pozisyonuyla anlat?r. Bu, yedinci burtur ve rivayete gre insanl???n iki ayr? cinse do?ru de?i?imin vcut bulmas?na ithaf edilmi?tir. Bu dengeli insan?n iyi huylu, cazibeli, sempatik, nazik, ho?grl, ak?ll?, al??kan, sab?rl? ideal portresi ok abuk kavgac?, as?k suratl?, inat?, tembel, bo?bo?az, ve sab?rs?z olan tersine dn?ebilir. Bu de?i?im iin, yanl?? bir kelime, yanl?? bir insan?n varl??? yeter.Terazi insanlar? ilerinde derin bir eli?ki ya?arlar. evrelerinden ok ?ey beklerler, hatta sadece yak?n evrelerinden de de?il. Terazi insan? bundan dolay? ac? eker. T?bbi olarak sylenirse bunlar mide a?r?lar?d?r ve her seferinde, adaletsizli?i herkesi hayrete d?rr. Uyum iin abas? nerede kald?!Yine de Terazinin tart??maya ihtiyac? vard?r, kasten sebepsiz kavgalar ?kar?r. Konu hi fark etmez. Ky ya?am?n?n tm avantajlar? vlse de bunlara kar?? gelecektir. Genellemeler ona ok terstir. Bu onu kavgaya davet etmektir.Ki?isel tart??malardan ekinir. Sinir sistemi bunun iin ok zay?ft?r. Sanatsal kavgalarda tarafs?z kalmaya al???r. Bu tart??may? gerekli kararl?l?kla srdremez ve sonuta uzla?ma sa?lamaya al???r. Belirgin olarak z?t bak?? a?lar?n? uzla?t?rma, ortas?n? bulma ve bar??? sa?lama yetene?i ona tekrar hainlik, yzeysellik ve ilkesizlik getirir. Bu, sadece herkes taraf?ndan sevilmek iin, dizginleyemedi?i arzusundan kaynaklan?r. Bu sevgi oldu?u srece d?nce ayr?l?klar?ndan ka?nmaya haz?rd?r.Bir yandan gerekler ve adalet iin abas?, di?er yandan bunlar?n ba?kalar? taraf?ndan tasvip edilebilir olmas?, onun karar vermesini zorla?t?r?r. Btn olas?l?klar? dikkate al?r ve bunlar? lp bier, ta ki karar vermesi iin olaylar onu zorlay?ncaya kadar. Hayret verici bir abayla, kararl? olmad???n? inkar edecektir. abuk karar verme konusunda da direngendir. Bir karar?n tm sonular?n? nceden d?nmek iin kendine zaman ay?rmayan uar? insanlardan nefret eder.Uyum iin abalar?, sanata ve tm gzelliklere yak?nl???n? gsterir. Sonuta Terazi, tm gzelliklerin gezegeni olan Vens taraf?ndan ynetilmektedir. Terazi insan? tm ortamlarda a?da? bir zevke sahiptir. Gsteri?li bir ?ekilde giyinir ve ekzantrik olmas?n? gerektirmeyecek do?al bir zarafetle hareket eder. Gzlerindeki gl? hi donmaz. Gzel ve rahat evini zevkli bir ?ekilde d?eyece?i, de?erli tablolara, klasik antika paralara ve moda aksesuarlar?na sahip olmak iin abalar. Nelerin birbirine uydu?u konusunda iyi bir zevki vard?r. Evine manevi bir gzle bakar. Planlar ve s?n?rlar onun iin deh?et verici bir ?eydir, t?pk? saf fonksiyonellik gibi.Terazi evresini seve seve kitaplarla doldurur. Ancak okuyaca?? iin de?il. Okumas? iin basit bir cep kitab? yeterlidir. Arada bir, iddial? bir edebi eseri de okuyabilir, ama en ok a?k romanlar? okur ve renkli dergileri kar??t?r?r.Terazi insanlar? hayalci midir? Tekrar a?k bir evet ve ayn? zamanda hay?r. o?u zamanlar?n? hayal dnyas?nda geirmeyi sevdikleri iin inisiyatif kullanmaktan nefret ettikleri do?rudur. Bir hata yapabilirler! Gl bir rzgar yzlerine arpt???nda hemen gvenilir bir limana ko?arlar. Sonra da uzun skunet anlar?n? kendilerinden esirgemezler ve kendilerine gerekli yak?t? depolamaya al???rlar. evresindeki olumsuz olaylar? hemen fark ederler, bunlar?n sonular?na uzun sre katlanmay? reddeder, ta ki tutkular? byynceye kadar. Sonra aniden byk bir enerjiyle patlar ve bu, kendilerini de ?a??rt?r. Kendi iste?iyle problemleri zer ve skunet an?nda uyumaya b?rakt?klar? ev, i?, arkada?l?k gibi tm konular? tekrar ele al?rlar. Ve yine bir yle, bir byle huyuyla evresinden taleplerde bulunur.Terazi iyi bir ev sahibidir. ?yi yemek yapmak onun i?idir. ?lgi alan?, gnlk ya?am?n kk olaylar?ndan, politik konulara kadar uzan?r. ?nsanlar? bir araya getirmek ona zevk verir. Birka dakika iinde samimi bir atmosfer yaratmay? ba?ar?r. Dinleyecektir, ama yine de sohbet etti?i ki?iyle hemen derin arkada?l?k kurmayacakt?r. ?Arkada?lar? onun iin nemlidir, zellikle de yaln?z kalmamay? garantilemek iin. Arkada?l?klar?nda ki?ili?ini korumay? ba?ard???ndan, evresini ihtiyac?na gre de?i?tirmek ona zor gelmez. A?k ili?kileri daha farkl?d?r. Onlara kendini tmyle gsterir.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>