Akrep Burcu ( Scorpion ) 24 Ekim – 22 Kasım

akrep1.gif

Akrep ( Scorpion )

24 Ekim – 22 Kasım

Element: Su

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Klasik astrolojide Akrep burcu, ktl?, cehennem ve sadizmi, h?rs?zl?k ve ?iddeti temsil eder. Akrep insan?, kt glmsemesiyle insanlar? tahrik eden bir ?eytan m?d?r? Hay?r, Akrep kesinlikle bir ?eytan de?ildir, ama insanlara ?eytanca hareketler yapt?rabilecek zellikler ta??r.

  Akrep insan?n?n etkisi alt?nda oldu?u y?ld?z Plton’dur. Plton btn y?ld?zlar?n tersine, gl insanc?l igdlerin y?ld?z?d?r. Akrep insan?n?n hayat?ndaki en nemli gd, tutkular?n ate?idir. Duygular?n?n kon troln elinde tuttu?u srece, bunlar?n iindeki enerjiyi yararl? bir ama iin kullanabilir. Ama duygular?n?n kontroln kaybederse, zehrinin ula?abilece?i alandan hemen uzakla?mal?. Akreplerin her zaman a??r?l??a kamalar? olas?d?r. Hibir bur, hem iyi hem kt i?lerde byle anlaml? ba?ar?lar elde etme yetene?ine sahip de?ildir.

  Akrebin tutkulu olmas?n?n kkleri cinselli?indedir. Akrebin, cinselli?i en saf ve esasl? biimde bedenine uyarlad??? sylenir. Cinsel arzular onun el srlmemi? gcnn sadece bir grn?dr. Bunu, modern psikanalizin kurucusu Sigmund Freud’un ortaya ?kard??? “Her insan?n iinde az ya da ok bir g vard?r ve bu g onun d?nce, his ve hareketlerini belirler” teorisinde de grebiliriz.

  Saf, tamamen geli?mi? bir Akrep, Zodyak’?n en etkileyici burcudur. Sylendi?i gibi Pablo Picasso byle bir Akreptir. Yzy?l?m?z?n bu byk ressam?, herkesten fazla tutkular?n?n efendisi ve kurban?yd?, hem ?eytana tutulmu? hem de ruhaniydi.

  Akrep erke?i ekilmez bir e?tir. Gmlek de?i?tirir gibi sevgili de?i?tirir. Olgun Akreplerse, gere?i bul ma yolunda bitmek bilmez isteklerle dolu, kendilerine ve di?er insanlara kar?? umursamaz olurlar. Bu burta birok dahi do?mu?tur.

  Buna ra?men, Hitler’in Seytani propaganda bakan? Goebbels (o da Akreptir) hi de byle de?ildi. O, geli?memi? Akrebin bir prototipi miydi? ?phesiz Goebbels Akrep insan?n?n temel zelliklerini ta??yordu: agresiflik, g, kendine gven, keskin zek ve cesaret. En nemli zelli?i otoriteye olan inanc?yd?. Gebbels’in, “Fhrer”i Hitler’e olan Tanr?sal sevgisi, onu dnya tarihinin en byk ve vicdans?z liderlerinden biri yapt?. Bylece de kt mesleklere giren Akreplerin yetenekleri zerine resm bir rnek olu?turdu.

  Bu tan?nm?? Akrebin ya?am yksnden sonra, bu burcun karakterini biraz daha aal?m.”??in karma??k yolu varken neden basit yolu seeyim`?” sz Akrebin hayat?n? anlat?r. Burada da zek kpnn zehirli fikirlerini gryoruz. Onlar iin hayat, yan?m?zdan huzur ve bar?? iinde gemesini seyredemeyece?imiz kadar k?sad?r. Her ?ey parampara da olsa o kendi halinden memnundur. Tart??malar, kavgalar, zafer veya yenilgiler; bunlar?n hepsi Akrebe gredir. Anla?mak sizin hi ho?unuza gitmez. Huzuru sadece de?i?im arad???n?zda istersiniz.

  Hayat, Akrep iin bir deney sahas?d?r, ama oyun bahesi de?ildir. Yapt???n?z her ?eyi ok ciddiye al?rs?n?z. Kesin s?n?rlarla izilmi? bir amac?n?z vard?r. Her ?ey bu amaca nas?l ula?aca??n?z sorusu evresinde dner. Yolunuza ?kan her ?eyle sava??r ve mmknse yok edersiniz. Ba?kalar?n?n oyunlar?n? bozmay?, onlar?n hile ve stratejilerini a??a ?karmay? seversiniz. Hi kimse sizi aldatamaz. Siz btn sahtekr ve yalanc?lar? hemen farkedersiniz. ?nsan?n iini okuyan bak??lar?n?z?n hedefi olan ki?i, i ama??rlar?yla kalm?? gibi olur. Oysa sizin kartlar?n?z? grmek ok az ki?iye nasip olur. Birisi zel i?lerinize burnunu sokmaya ve ya ruhunuza girmeye al???rsa, ok ?iddetli tepki verirsiniz. Bu sizin iin ho? bir durum de?ildir. Byle tutumlar Akrebi kibirli, egoist ve hesapl? olmaya zorlar.

  Ama sizin iin “sa?l?kl?” bir egoizm, zararl? bir ?ey de?ildir. Kendinizi yolundan dndrlemeyen bir bozk?r kurdu gibi hissediyorsunuz. E?er “yoldayken” kendinize ve di?er insanlara kar?? duyars?z oluyorsan?z, bu sizin grev anlay???n?za gre “iyi bir ?eyin” kan?t?d?r. Biraz ?pheli olan “ama, aralar? me?ru k?lar” szne gre hareket ediyorsunuz.

  Ama kendinizi kand?rmay?n. Kendinden ok emin grnen Akrepte bile kibir ve benmerkezcilik, duygulu bir kalbi saklamak iin bir rtdr. Btn insanlar gibi Akrep de sevilmek ister. Ba??ms?zl???na d?kn olsa bile yaln?zl?ktan ac? eker. ?iddetli bir ?ekilde bireysel zgrl? savunsa da bu sadece kendi yaln?zl???n? saklamak iindir. Akrep, kimsenin onun gibi ba??ms?z bir yarat??? sevmeyece?inden yle emindir ki bu yndeki btn iddialar? ?pheyle kar??lar. Bunun yan?nda Akrepler gerekten sevildiklerini hissederlerse, en tutkulu ve gl ??klar olacaklard?r. Kimse kalbini sizin gibi konu?turamaz.

  Bu sert kabu?unun alt?nda yumu?ak bir z m sakl?d?r? En az?ndan olgun, geli?mi? Akreplerde bu durum geerlidir. Zay?fl?k olarak grlmemesi gereken duygusall???n?n yan?nda soylu bir karakteri de vard?r. Siz Akrep olarak, inat? yap?n?zla daha zay?f insanlara g veren tipte bir erkeksiniz, tipik bir “a?k ps” snz.. Btn dost ve tan?d?klar?n?z duygusal problemlerini size anlat?rlar, hatta bazen istedi?inizden de fazla. Herkes sizden kurtar?c? rol n oynaman?z? ister. Oysa siz bu role ok zor katlan?rs?n?z. En iyisi siz bu “hobi” nizden bir meslek yarat?n ve psikiyatr veya psikolog olun. Akrep insanlar?n?n, dostlar?n?n problemlerine gsterdikleri anlay???n sebebi kendilerinin de cennet ve cehennemden gemi? olmalar?d?r. Hatalar?n?z? bilme zelli?iniz size ac? verebilir.

  Tekrar geli?memi? Akrep trne dnelim. Bu ki?i son derece bencildir. Byle bir Akrep, amac?na ula?mak iin her ?eyi yapar ve bunu ya parken hi d?nmez. Gaddar ve sadist olabilir, ona yap?lan bir haks?zl??? asla unutmaz. ?ntikam h?rs?, d?man?n? uuruma itmek iin en kar? ??k entrikalar? haz?rlama gc verir Burada da maalesef hileci, katil ruhlu Akrebi a?ka grrz.

  Gnlk hayatta Akrep insanlar?yla kolay kolay birlikte ya?anmaz, zellikle evlilikte. Buna ra?men onlarda gl, gvenilir, gereki bir ki?ilik vard?r. Akrepler her konuda ba?ar?l? olabilirler. Ba?ka hibir burta bu kadar e?itli i?ler yapan insanlar yoktur. Ba?ar?l? sporcular, nc bilim adamlar? ve dahi sanat?lar?n o?u Akrep burcundand?r. Evet, beceriksiz olmakla birlikte yarat?c?l?klar?, onlar? sanat?l??a yneltiyor. Hayat, Akrep insan?na bizim anlama s?n?rlar?m?z? a?an ?eylerle u?ra?ma yetisi vermi?tir. Buradan Hz. Muhammed ve Martin Luther gibi byk din liderlerinin Akrep burcunda do?malar?n?n bir rastlant? olmad??? grlr.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>