Yay Burcu ( Sagittarius ) 23 Kasım – 21 Aralık

yay1.gif

Yay ( Sagittarius )

23 Kasım – 21 Aralık

Element: Ateş

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Yay, hayat? kimsenin sevmedi?i kadar sever ve gayretle ona kendi damgas?n? vurmaya al???r. Orta karar ba?ar?lar ve geleneksel d?n?, ona gre deh?et vericidir. Onun ihtiyac?, iyi bir ya?am ve yeni d?ncelerin ke?fedilebilece?i zgr bir ortamd?r.

  Yay insanlar? iyimser, canl?, at?lgan, zeki ve rollerinden ok emindirler. Cesaretlerini kan?tlayabilecekleri her f?rsat? de?erlendirirler ve kendilerine yararl? olaca??n? d?ndkleri insanlarla ili?ki kurarlar. Yay umudunu, nl ve tm dnyada takdir grm?, s?rad??? yetenekleri olan ki?ilere ba?lar. Dnyadaki gl ve byk ki?ilerin yayd??? ???kla gne?lenir, ba?kalar?n?n yapt??? i?lerle

  vnmekten ekinmez. Bazen, onun asl?nda hakk? olmayan bir nfuza sahip oldu?u iddia edilir. Bu bur bir ynetici olarak tan?n?r. Fakat davran?? tarz? ve yap?s? her zaman ok sempatik de?ildir.

  Yay insan?, ola?anst de?i?kendir. ?ster istemez Yay? etkileyen ve bir ku?uya ya da bir buluta dn?ebilen Jpiter akla gelir. Daima yeni lkeleri ke?fetmek onun iin ok caziptir. Merak? tatmin oldu?unda, bu blgeler onu art?k pek ilgilendirmez.

  Yay?n bilinen kendine gveni; di?er insanlar zerinde t?pk? bir k?v?lc?m etkisi yapar. Bu bur, tereddtl arkada?l?klar? kay?ts?zl?ktan kurtarmay? bilir. Bu s?rada birok ceviz k?racakt?r, ancak Yay bunu yle ho? bir ?ekilde yapar ki cevizlerin sahibi bundan dolay? dar?lmaz. Yay?, yan-l?? bir konuda kendini tehlikeye atmakla sularsan?z, en iyi amalara sadece onun sahip oldu?u konusun da kendini hakl? gstermeye al??acakt?r…

  Bir Yayla geinmek yle ok kolay de?ildir. Di?er yandan bu bur olmasayd?, Adem ve Havva’dan beri dnyada pek bir ?ey de?i?mezdi.

  Acaba Yay?n hayat? nas?l geer? Her ?ey asi bir genlik dnemiyle ba?lar. Yay her konuda erken olgunla?m?? biridir. Yeni deneyimler elde etmek ve eserleriyle sansasyon yaratmak iin yanar tutu?ur. Benzer ?ekilde giri?imci Kolardan farkl? olarak, Yay daima hareketlerinin sonular?na katlanmaya haz?rd?r. ok geli?mi? ve gl bir sorumluluk duygusuna sahiptir. E?itimi iin ald??? paray?, e?lence yerlerinde harcam?? olan gen bir Yay, gelecek aya kadar paras?zl?k ekecektir. Babas?n?n gelecek ay kendisine verece?i paradan avans istemeyecek kadar da gururludur.

  Yay, a?a?? yukar? 30-40 ya?lar? aras?nda bir yeti?kin olacakt?r. Rahat biri olacak, ona zaruri grnen konforla evresini ku?atacak, prensip ve meziyetler geli?tirecektir. Her ?ey iyi giderse; evresindeki in sanlar? sars?lmaz bir ba?ar?, ho?gr ve asilikle yneten biri olacakt?r. De?i?ime ok fazla inan?r. Gerekirse tm ilke ve kurallar? hie sayarak, bir gnah ?kartma rahibi rol sergileyebilir. Hemen hemen her Yay, materyalist oldu?u hakk?ndaki tm sulamalar? reddeder. Buna kar??n ileri gr?l, namuslu, liberal ve ho?grl oldu?unu iddia edecek tir. Namus anlay??? daha iyiye gtrme iste?ine dayan?r ve bu zelli?e gerekten de sahiptir. Ancak ki?ili?inin bu ynn, sadece kendisiyle ayn? gr? a?s?na sahip kimselere aar. nk Yay, insanlar? gruba ay?r?r: “?yi” insanlar; kendisine son derece sad?k olan ve her konuda tm ?tlerini dinleyen i? arkada?lar? ve dostlar?d?r. “Kt” insanlar; kendisinden farkl? bir anlay??a sahip olan ki?ilerdir. Ayr?ca daha abart?l? olarak, Yay bu insanlar?n “aptal” olduklar?n? d?nr. Aksi halde neden Yay?n liderli?ini kabul etmesinler ki? “Belli bir d?ncesi olmayan” insanlardan ise, ilk gruba kat?lmalar?n? bekler.

  Yay, i? dnyas? hakk?ndaki hkmleriyle tam bir isabet kaydeder, ama e?er duygular? ve zel ya?am? i? ya?am?na kar???rsa, i?te o zaman s?k s?k hatalar yapmaya ba?layacakt?r. Bu burcun en byk sorunlar?n

  dan biri de ayn? anda birok konuyla ilgilenmesidir. Daima eksen zerinde oldu?un iin Yay do?al olarak yeni ve ok ynl konularla yzle?mek zorunda kalacakt?r. De?i?im arzusu onu, ilgin gibi grnen her iddiay? ara?t?rmaya iter. Ba?ar?s?zl?k korkusu ya da giri?imlerinin karaya oturmas? Yaya yabanc? oldu?u iin sorunlar? genelde kmser.

  Detaylarla u?ra?makta sab?rs?z oldu?undan, bu grevi ba?kalar?na b?rak?r. Yay?n zorluklardan kurtulma repertuar? olduka geni?tir. S?k?nt? ya d?t?nde zeks? en yksek dzeyde al???r.

  Yay? di?er burlardan ay?ran bir yetene?i vard?r. ?nsanlar? kendi ayaklar? zerinde durdurmay? ve toplant?lar organize etmeyi herkes ten daha iyi ba?ar?r. Kulp ve firmalar?n kurucusudur. Zorluklarla severek ba?a ?kan Teraziden farkl? olarak, kendini byk gruplara entegre etmek Yay?n amac?d?r.

  Yay, yaln?zl?ktan ok korkar ve bir ?eyle me?gul olmad???nda derin bunal?mlara d?er. Onun iin en iyi ?ey, kendini bir idealle beraber tan?mlamakt?r. Adalet iin sava?acak ve tm enerjisini ba?ka insanlar iin sarf edecek bir yap?dad?r. ?dealini payla?mayan insanlar kar??s?nda sevimsiz olacakt?r.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>