Oğlak Burcu ( Capricorn ) 22 Aralık – 20 Ocak

oglak1.gif

Oğlak ( Capricorn )

22 Aralık – 20 Ocak

Element: Toprak

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  O?la??n hayat? iki devreye ayr?l?r: 30 ya??ndan ncesi ve sonras?. Bu ya?, do?umunda etkili olan Satrn’n devir zaman?d?r. Bu gezegen gne? etraf?ndaki turunu tamamlamak iin 29 y?l ve 167 gne ihtiya duyar.

  ?lk 30 y?lda O?lak kendini bir aray?? iinde bulur. Burcuna ad?n? veren o?la??n emin ad?mlarla dik duvara t?rman???ndan, bu dnemde eser yoktur. Kendinden memnun de?ildir. Bir erkek kei kadar tehlikelidir.

  30 ya??ndan sonra O?lak, genli?inde kendisine ok pahal?ya mal olan deneyimleri yerli yerine otur tur. Yani o, tam anlam?yla “sonradan a?lan” biridir. Kar?? cinsle ili?kiyi genelde “gerek bir gecikme” ile ke?feder ve mesleki ba?ar?lar? di?er burlardan daha ge ortaya ?kar. Denilebilir ki hayat? ciddi bir mesele olarak grmesi onu ba?ar? merdiveninin zirvesine ?karabilir.

  D??ar?dan bak?nca kendinden emin, gl, sars?lmaz ve mesafeli grnr, ama iinde zen, sevgi ve ilgiye zlem duyar.

  Hastal?k derecesinde hassast?r ve kendini skunetle d?? dnyadan soyutlar. Duygular?n? gstermek, bu burta do?anlar iin doktorluk mesle?inin zorluklar?yla k?yaslanabilecek bir meseledir.

  O?lak, titizli?iyle tan?n?r, her ?eyi ok fazla ciddiye al?r. Szlerini vaktinde yerine getiren ve yap?lm?? anla?malarda gvenilebilecek biridir. Yalan, ikiyzllk ve riyakrl?k onun iin ?eytan i?idir. ?dealleri gereklik, de?erler, do?all?kt?r. Yzeysellikten ve yapay olan her ?eyden nefret eder.

  o?u insan titiz ve zorlu O?la?? s?k?c? bulur. O da bunu bilir ve bundan ac? duyar. Korkun bir mizah gcyle tepki verir, kendi zay?fl?klar?n? te?hir etmekten ekinmez. Kimse de ona kar?? ?kamaz ve birlikte oldu?u insanlar?n zay?fl?klar?n? yak?c? bir alayla ele?tirir. Bu yzden srekli tepki al?r.

  Di?er burlar?n yan?nda O?la?? iki zellik iyi tan?mlar; sab?r ve mant?ks?zl??a kar?? hassasiyet. ?kisi birlikte O?la??n olaylar? ve insanlar? hayret edilecek kadar a?k bir gr?le anlamas?na yard?m eder. Buna ra?men pek ?ansl? de?ildir. Kendini, kendi kurdu?u hapishaneden serbest b?rakmay? ne kadar isterdi… Yine de bunu nadiren yapabilir. O?la??n iyilik perisi, zamand?r. Tm muhaliflerini bertaraf etmeye yard?m eder. O?lak burcunda do?anlar zaman? ok iyi kullan?r. Bir hamlenin nas?l planlanaca??n? iyi bilir, bunu meslekte, toplumda ve a?k ta kan?tlar. O?la??n parolas? azimdir. Temel sz ise “Ben organize ediyorum.”

  O?lak yapt??? ?eyi titizce yapar. Kararlar? daima a??r?d?r, hibir ayr?m yoktur. O?la??n en byk zay?fl? ?? kibirdir. Dnyay? sava?tan, anar?i ve ahlaki kntden kurtarmak isteyen insanlar hep bu burta do?mu?lard?r. Bir konuda karar?, ancak konuya uzmanca hakim oldu?unda verir. ?tiraza tahamml edemez. Ba?kalar?n?n ele?tirileri onu niye ilgilendirsin ki! O?lak hava kirlili?ine kar?? sava?mak iin her ?eyi yapar.

  ?phesiz, bu bir abart?d?r ve bir O?lakla beraber ya?ayan ki?i onun yap?s?n?n “karanl?k” ynn tan?m??t?r: O?lak ho?grs olmayan biridir. Kendisine kar?? ?k?lmas?na hi katlanamaz. Onun zek ve mant???na hitap etmek daha ak?ll?ca bir i?tir. E?er O?lak hafife glmsediyse, art?k tehlikeli de?ildir.

  O, al??kanl?klar?n insan?d?r ve kendini en ok, katetti?i yolda iyi hisseder. Gven dolu bir rutinlikte hissizle?ip, hantal ve kuruntulu bir i?koli?e dn?ebilir. Toplumda nazik ve ho?sohbet biri olarak bilinir. Kendini hemen ne atmaz. Ona yakla?mak kolay de?ildir, ancak onu bir arkada? olarak kazand???n?zda, Zodyak’taki tm burlar aras?nda daha gvenilir birini bulamazs?n?z.

  O?lak sab?rl? ve al??kan bir i?idir. S?n?r tan?mayan bir h?rs? vard?r. Belirledi?i amalara ula?mada gsterdi?i sab?r asla tkenmez: Karar verdi?i her ?eyi nceden d?nr, analiz eder ve lp bier. Ula?t?klar?yla uzun sre mutlu olamaz. Da ima daha fazla ve daha yukar? t?rmanmak ister. Fikir zenginli?i, giri?imcili?i ve ola?anst yetenekleri sayesinde bir sanayi imparatoru ola bilir. Cazibesi ya da ili?kileriyle de?il, eserleriyle ba?ar?l? olur.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>