Kova Burcu ( Aquarius ) 21 Ocak – 18 Şubat

kova1.gif

Kova ( Aquarius )

21 Ocak – 18 Şubat

Element: Hava

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Kova, de?i?im ve devrimlerin gezegeni Urans’n etkisi alt?ndad?r. Bu durum Kovalar?n arkada? canl?s?, uyumlu, ama ne yapaca?? belli olmayan insanlar olarak tan?nmalar?na sebep olur. De?i?ik a?lardan bak?l?rsa Kovan?n z?tl?klarla dolu bir ki?ili?i vard?r. Onun s?radan insanlar gibi tepki vermesini beklemeyin. Ayr?ca de?i?imi, yenilik ve maceray? sever. Kovan?n dengeli bir ki?ili?i olmas?na ra?men, burcunun de?i?ik etkileriyle dengesi abuk bozulur. A??r?l??a kaan davran??lara e?ilimlidir. Dnyan?n mevcut durumu onun ho?una gitmiyorsa, onu de?i?tirip kendi ideallerine uydurmak zorundad?r. Dnyada iz b?rakmay? ba?arabilmi? dhi Kovalar vard?r. rnek olarak kleli?i kald?ran Abraham Lin coln gsterilebilir. Kovan?n ideali bask?ya kar?? sava?makt?r. ?nsanlara daha ho? bir dnyan?n kap?lar?n? aan, yeni besteler yapm?? olan Wolfgang Amadeus Mozart, bunlardan biridir.

  Baz? Kovalar enerjilerini uzay yolculu?u veya zaman iinde yolculu?u olas? k?lmak iin harcam??lard?r. rnek olarak Jules Verne ya da H.G. Wells gibi nl bilimkurgu yazarlar?n? verebiliriz. Atlantik’i geen ilk ki?i Charles Lindbergh de Kova burcundand?r. Hava grubundan olan btn burlar gibi Kova da abart?l? duygulardan korkar. Akl?n yard?m?yla kon trol edilemeyen durumlardan mmkn oldu?unca kamaya al???r. Kendi zeks?, Kova iin tehlike anlar?n da hi d?nmeden kullan?lacak bir ?k?? kap?s?d?r.

  Temelde iyi, anlay??l?, yard?msever ve ho?grl olan Kova, taraf tutmaktan ka?n?r. Bu yzden s?k s?k gev?eklikle sulan?r. Kova bir ?eyi grmek istemezse, grmez…

  Kovan?n insanl???n nas?l olmas? gerekti?i konusunda muazzam fikirleri vard?r. ?dealleri gerekten ok byktr. topyalar ve serseri fikirlerle ilgilenmeye e?ilimlidir. Bir firman?n mali i?ler sorumlusu veya bir i?in finans grevlisi olmak isteyen Kovalardan sak?n?n. Ya bir dhi ya da bir deliyle kar?? kar??yas?n?z. Her ko?ulda dikkatli olmal? ve bir karar vermeden nce daha iyi bilgiler edinmelisiniz.

  Kova iin maddi de?erlerin hibir anlam? yoktur. En byk zay?fl???, savundu?u ideallerini kendisinde uygulayamamas?d?r. ?nsanl??? kurtarma iste?inde ok ciddidir, ama bu byk i?le ilgili gnlk grevlerini bile unutur.

  Bunun iin Kova, sosyal duyarl?l???na ra?men egoisttir. Ama bireysel de?il, kollektif de?erler iin sava??r. Bu noktada di?er insanlardan tamamen ayr?l?r.

  E?er ideallerin gerekle?tirmeyi ba?aramazsa, iine kapan?r. Duvarlar? egoizmden olu?an bir kale kurar. Kendini ho? olmayan srprizler den korumak iin bu metodu kullan?r. Birok Kovan?n kelime hazinesinde itenlikle sylenen bir “sen” eksiktir. Kova burcunda do?anlar, dostlu?un egemen oldu?u bir dnya zle mi iindedirler. A?k?n arkas?nda byk tehlikeler oldu?una inan?rlar: K?r?k kalpler, ldrlm? rakipler gibi. Byle bir a?k, bir dramla biter ve bu Kovay? korkutur.

  A?ks?z bir dnyada daha az kar ma?an?n olaca??n? d?nen Kovalar?n say?s? az de?ildir. Biroklar? mant?k ile duygular? aras?nda gidip gelirler.

  Bir Kovan?n, hayat?nda a?ka ok yer ay?rmas? nadir grlr. A?k, bu bur iin esas ideallerinden sonra gelir. zgrlk kavgas?, mesleki grevler; bunlar?n hepsi onlar iin a?ktan nce gelir. Kova, Eros’a nadiren kurban olur. Kurban edildikten sonra, tekrar ezilenlerin haklar?n?n ve byk ideallerinin hayalini kurabilece?i kendi dnyas?na ekilir. Kova, gnlk sorunlar? a?abilme ihtiyac? iindedir. Ba?ka insanlarla ili?ki kurarken kendini sevilmeye de?er, ho?grl, biraz serseri gsterir. E?inin zgrl?ne sayg? duyar. K?skanl???n? dizginleyebildi?i srece bu byle srer.

  Dostlar? bu davran???n? ald?rmazl?k olarak grrler, ama asl?nda yle de?ildir. Kova, duygular?n? a??a vurmas? sz konusu oldu?unda ok ekingendir. Ayr?l?k ac?s?n? gzya?lar?yla belli etmesi ondan beklenemez.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>