Balık Burcu ( Pisces ) 19 Şubat – 20 Mart

balik1.gif

Balık ( Pisces )

19 Şubat – 20 Mart

Element: Su

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Bir Aslan veya bir Akrep astrolojik olarak kolayca analiz edilebilir, ama Bal??? anlamak o kadar kolay de?ildir. Bu bur ift ki?iliklidir. Bal?k insanlar?n?n tek dnyas?, iinde ya?ad???m?z ve hayaller dnyas?n dan tamamen ayr? olan gereklik de?ildir. Onlar iin hayal ve gerek aras?nda s?n?r yoktur. Hepimiz bazen ryalar?m?z? yorumlar?z. rne?in, kuru bir muslu?un da?dan akan deli bir ?rma?a dn?mesi gibi. Ve ya uyand?ktan sonra grd?mzn rya m?, yoksa gerek mi oldu?unu bilemeyiz. Bal?k insanlar? iin bu durum ok normaldir. Onlar gerek hayatla, gere?i daha anlaml? yans?t?yormu? gibi grnen renkli fantezi dnyas? aras?nda ya?arlar ve hangisinin daha gerek oldu?undan emin olamazlar.

  Bal?k insanlar?n?n ?izofreniye yatk?nl??? astrolojik a?dan kolayca a?klanabilir. Ba1?k, Zodyak’ ?n son burcudur. Orada madde ve ruh kar??la??r ve s?rayla insan? etkileri alt?na al?rlar. Bu, gne? sisteminin sondan bir nceki gezegeni ve Bal???n do?umunda etkili olan Neptn’n zelli?idir. O, genelde kavranmas? ve mant?kl? olarak a?klanmas? zor ?eylere; hayallere yatk?nd?r. Yzy?l?m?za kadar Neptn, gne? sisteminin son gezegeni olarak kabul ediliyordu. Bu yzden astrolojide onun, insanlar zerinde “dnya d???” etkiler b?rakt??? d?nlmektedir. Bunlar ok karma??k gibi geliyor, ama bu durumun somut etkilerini Bal?k burcunda do?an insanlar zerinde analiz edersek daha anla??l?r olabilir.

  Ba?ta k?saca sz edildi?i gibi, Bal?klar sosyal ya?amda ok karma ??k bir insan grnts verirler, nk insan onlar?n ne zaman ne yapaca??n? bilemez. Bir yandan iyi, anlay??l? ve yard?msever, di?er yandan ok karars?z, tutars?z, melankolik ve k?r?lgand?rlar. Bir konuda ok ate?li davranabilirler, ama ok korkak ve ekingen de olabilirler. Kendilerin den ?pheye d?p gerek dnyaya ayk?r? hareket edebilirler.

  Bal?k insanlar? hakk?nda kesin olan tek ?ey, de?i?kenlikleridir. Kendilerini hep bir maskenin arkas?na gizleyip toplumun ho?una giden her role girerler. Ama insanlara hayallerini anlatmaya ba?lad?klar?nda, k?sa bir sre iin maskelerini ?karm??lar demektir. Bu maskenin alt?nda birbirine kar??t ki?ilik zelliklerini saklamaya al??an bir insan vard?r.

  Bal?k burcunda do?an insanlar, inatla hayat?n anlam?n? ararlar. Bunun sonucunda da ?u evrensel soruyla kar??la??rlar: Hayat, sonuta meyvelerini yiyemeyece?imiz btn bu kavgalara de?er mi? Karakterinin belirginle?mesinden sonra bu fikir, hayata kay?ts?zl?kla yakla?mas?na neden olabilir, nk kaybedecek bir ?eyleri yoktur. Hayatlar?n? amas?zca srdrrler, yetenekli olduklar? konularda bile beceriksizce davran?rlar. ?lerine kapan?r ba?ar?s?zl?klar?ndan dolay? ac? ekerler.

  Biraz da olgun, geli?mi? Bal?k in sanlar?n? inceleyelim. Byle insanlar sab?rl? ve kararl?l?klar?d?r. Thmin edebilece?iniz gibi byk at?l?mlar yapamazlar, ama tamamen de batmazlar. Bu tip Bal?k insanlar?, gerekti?inden bir nebze bile fazla gayret gstermezler. Bir i?e zihinsel ve ya bedensel olarak a??r? konsantre olmak onlara gereksiz gelir. Ama yine de ba?ar?l? olabilirler. Siz, gene de onlardan pek parlak bir kariyer beklemeyin.

  Bal?k insanlar?n?n her konuda bir fikirleri vard?r. Konu?kand?rlar, anlatt?klar? hikyelerle di?er insanlar? hemen evrelerine toplarlar. Kendilerini kimsenin dinlemedi?ini hissederlerse, ryalara dalarlar. Ama Bal?k insanlar? lotoda sekiz tutturmay? hayl etmezler. Bu onlar iin ok baya??d?r ve Neptn’n onlara kazand?rd??? al???lmam?? yarat?c? yeteneklerine uygun de?ildir. Rya lkesinin kap?lar? onlara hep a?kt?r. Bu hayaller ylesine canl?d?r ki onlar? gerekle?tirme iste?i duymazlar. nk bir amaca ula?mak iin gerekli sava?? ruhlar? yoktur. Bunun d???nda gnlk i?lerin rutinli?inden nefret ederler. Mutlu olabilmek iin, gelecekte olmas?n? umut edebilecekleri yeni bir ?eye ihtiyalar? vard?r.

  Bal?k insanlar? fikirleriyle ba?kalar?n? heyecanland?rabilmek iin ok aba harcarlar. Onlar iin nemli olan tek ?ey, yarat?c?l?klar?n? mesleki a?dan kullanmakt?r, rne?in bir reklam ajans?nda. O zaman devaml? emir almaktan ?ikyet etmeyen yard?mc?lar? varsa mesleklerinde ykselebilirler. S?radan bir Bal?k tipi, pek azimli de?ildir. Sadece nehirde kalabilmeye al???r, bir para srklenir, sonra byk abalarla ak?nt?ya kar?? yzer. Byle Bal?klar gerekten ac?nacak tiplerdir. Kendi ba?lar?na hareket edemezler, birer kukla gibidirler. Geri byk planlar? vard?r, devaml? mkemmellikten bahsederler, ana amalar?na ula?mak iin hibir gayret gstermezler. S?rtlar?n?, kendilerinin yapamad?klar?n? ba?armas?n? istedikleri bir e?e dayarlar. Akrep burcunun tersine, Bal?k kendi hatalar?n? ve zay?f noktalar?n? bilir. Bu nemli kavrama yetene?i, hayatta hibir ?ey ba?aramam?? Bal?klar da ne yaz?k ki kendine ac?ma ve nefret duygular?na dn?ebilir. Byle bireylerin sevme yetene?i krelmi?tir. Kendinden nefret eden kimse ba?kalar?n? da sevemez.

  Bal?k insanlar?, gerek dnyadan kaman?n bin bir yolunu bulurlar. Baz?lar? uyu?turucu ve alkol ba??ml?s? olur. Ancak bunun yaln?zca k?sa bir zaman iin korkular?n? pskrtt?n, ard?ndan daha kt bir kendine gelme duygusuyla dnyaya dndklerini ve uzun vadeli sa?l?k problemleriyle yz yze olduklar?n? bilirler. Kimi Bal?klar da tarikatlara ye olurlar. Ve bunlardan belki de asla kurtulamazlar.

  En mutlu Bal?klar sanat? olanlard?r. Konu?kanl?klar? sayesinde s?k s?k onlar? koruyacak hamiler bulur. O zaman rutin ekmek kavgas?ndan kurtulup yarat?c? yeteneklerini geli?tirirler.

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>