Koç Burcu ( Aries ) 21 Mart – 20 Nisan

koc1.gif
Koç ( Aries )

21 Mart – 20 Nisan

Element: Ateş

 • Özellikleri
 • Künye
 • Kadın ve Aşk, Evlililik
 • Erkek ve Aşk, Evlililik
 • Ünlüleri
 • Kadının Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Erkeğin Diğer Burçlarla İlişkileri
 • Arası İyi Olduğu Burçlar
 • Sağlık Eğitim ve Mesleki Eğilimler
 • Uygun Meslekler
 • İş Hayatı
 • Küçük Hediyeler

 • Özellikleri

  Ko, Zodyak’ ?n ilk burcudur, bu nedenle yeni ba?lang?lar? ve do?umu temsil eder. Ko insan? do?al, i gdsel, taze, saf ve hayattan zevk alan bir yap?dad?r. Bylece, bir yap? meselesi olarak, birlikte oldu?u insanlar? yoran ekingenlik de ona yabanc?d?r. Hayat onlar iin heyecanl? bir macera anlam?ndad?r. Her ?eyden nce hayat?n sunduklar?n? yakalamak ve her ynyle hayat?n tad?n? ?karmak isterler.

  Baz?lar? Kota tipik egoistlik zelliklerinin bulundu?unu d?nrler, nk o, ba?kalar?n?n kendi hakk?nda ne d?nd?n, hareketlerinin onaylan?p onaylanmad???n? ?renmeye al??maz. Ba?kalar?n?n, onu bildi?inden ?a??rtmas?na izin vermez. Ko, ya?am?n her an?nda daimi bir meydan okuma grr. Ko insan? kendisini, cesareti, bireysel inisiyatifi ve enerjisi ile gsterir. Di?er yandan bunlar onun do?u?tan gelen nderlik zellikleridir. Bunlar, yaln?z hareket etme olarak da anla??labilir, asl?nda Ko her ko?ulda ok rahat ya?ayabilir.

  Ko insan? anl?k tepkiler gsterir, btn cesareti, enerji ve yarat?c?l??? anl?k bir meydan okumad?r. Bu nedenle hibir ?eyden zlmemi? sorunlar kadar nefret etmez. Uzun sre abalamas? gerekti?inde s?k s?k tahammln kaybeder. Bylece, asl?nda u?runda btn gcn harcad??? bir ?eye, gerekten ula?mak istemedi?i izlenimi yarat?r.

  Son karar ad?m?n? atmakta tereddt eder. Byk amalar?, Kou gerekte sadece global olarak ilgilendirir. Kk detaylar, ufak tefek noktalar ona deh?et verir.

  Kolar, “?v?r z?v?r” ile u?ra?may? ba?kalar?na b?rak?r ve ay?n?n postu payla??lmadan yeniden ava ?karlar. Devaml? yenilik pe?inde olma drtsn hayat boyu bast?ramazlar, aksi halde ki?iliklerini kaybederler. A?kl?k ve drstlkleriyle ara s?ra di?er insanlar? yaralarlar. Asl?nda yaralama d?ncesi ak?llar?ndan bile gemez. Ko insanlar?, baz?lar?n?n bak?? a?s?na gre kader taraf?ndan korunurlar. nk, kozmik sistemimizde hayat veren ve hayat? koruyan Gne?, en byk etkisini bu burta gsterir.

  Ko do?all???n?, kendine hibir s?n?r koymamas?na ve koydurmamas?na borludur. Ko insanlar?, kstahl?k ieren davran??lar gsteren ki?ileri, a?k ve arkada? canl?s? olmas?na ra?men yan?na yakla?t?rmaz; bunlar pek kstahl?k say?lmasa da koun yan?na yakla??p kartlar?na bakmay? cesaret eden bir ki?i, mant???n?n so?uklu?unu ve keskinli?ini hisseder, s?n?r d???na srlr.

  Kendisini s?n?rlanm?? ve ba?ar?s? engellenmi? hissetti?i anda. Koun iindeki sava?? tabiat, birdenbire canlan?r. Di?er yandan Ko toleransl? ve birine anal?k edebilece?i zaman yard?mseverdir. Bir Koa bir ?eyi be?endirmeye al??mak, zor ve yorucu bir i?tir. Bununla birlikte Koun yard?mseverli?ini reddetti?iniz de, kar??n?zda yaralanm?? ve hayal k?r?kl???na u?ram?? bir insan bulursunuz. nk ald?rmaz grnmesine ra?men, o a??r? derecede hassas ve duygusald?r. Payla?ma veya yard?m teklifinin reddi durumunda tepkisi, depresif bir halde ie dnme olabilir, fakat kendini ilkel bir fke ve k?zg?n bir hava iine de sokar. Ama bu durumdan abuk kurtulur. Yeni bir yard?m nerisi sunar, bylece Kolar?n yeni bir zelli?i ortaya ?kar: Hastal?k derecesinde sab?rs?zl?k.

  Ko insanlar?, genelde d?? grn?ten de kolayca tan?nabilirler. al? gibi, burunlar?na kadar uzanan ka?lar? ve bariz yz hatlar?yla bir Kou d?nmek iin, fantaziye fazla ihtiya yoktur.

  Gerekten de Zodyak’taki Kolar?n, kavga merakl?s? kolarla ok o tak noktalar? vard?r. Ba?lar?n? e?er

  ve hibir uyar?da bulunmadan sald?r?rlar. Kesinlikle etkili olan bu takti?in bazen ac? verdi?ini, zellikle de ba?lar?n?n ok yand???n? dikkate almazlar. Zaten alsalard?, Ko olamazlard?. Ko, er ya da ge yznden veya kafas?ndan yaralan?rsa ?a??rmay?n. Onun d?? grn?, yukar?da anlat?ld??? gibi sald?r?ya haz?r bir ko gibidir; ba? nde, t?pk? bir yay?n kiri?i gibi gergin…

  Yorum Yazma Ekranı

  XHTML: Kullanabileceğiniz Taglar: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>